โปรแกรมลงทะเบียนฉีดวัคซีน
สำหรับกลุ่มองค์กรสถานประกอบการ
จังหวัดสมุทรสาคร


รูปแบบไฟล์ excel


แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 (Inform Consent)