ระบบจองคิวตรวจสุขภาพต่างด้าว

ADMIN |  1 |   ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน |   ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน(Covid-19)

ลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)


และเอกสารใช้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม


      กรณี นิติบุคคล
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือ passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาเอกสารรรับรองบริษัท จำนวน 1 ชุด
      กรณี บุคคลธรรมดา
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือ passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
พิมพ์ ใบสรุปการจองสุขภาพ (ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน)* ทุกครั้ง

เบอร์โทรประสานงาน 061-1263589 , 099-0671011 , 081-9440972


ข้อกำหนด
- การจองคิวจะต้องทำการจองก่อนวันเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 3 วันทำการ

1. ลงทะเบียน นายหน้า หรือ นายจ้าง

2. เพิ่มสถานประกอบการ/นายจ้าง
(สำหรับนายหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว)

3.           จองคิวตรวจสุขภาพ          

จำนวนลงทะเบียนแต่ละวัน :

วันที่ ช่วง LIMIT จำนวนที่ลงทะเบียนได้อีก(คน) จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว(คน) รวมลงทะเบียนต่อวัน
พุธ 14 มิ.ย. 2566 เช้า 1201164
บ่าย 30300 4
พฤหัส 15 มิ.ย. 2566 เช้า 1001000
บ่าย 30300 0
พุธ 21 มิ.ย. 2566 เช้า 1201200
บ่าย 30300 0
พฤหัส 22 มิ.ย. 2566 เช้า 1001000
บ่าย 30300 0
พุธ 28 มิ.ย. 2566 เช้า 1201200
บ่าย 30300 0
พฤหัส 29 มิ.ย. 2566 เช้า 1001000
บ่าย 30300 0

จำนวนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) :

วันที่ รวมลงทะเบียนต่อวัน


พ่อ-แม่ที่มีเด็กต่างด้าว อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร สามารถ Walk in ซื้อประกันสุขภาพเด็ก (365 บาท) โดยต้องนำเด็กมาด้วย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจองคิว ที่
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ปฐมภูมิ)
- โรงพยาบาลนครท่าฉลอม (จุดตรวจต่างด้าว)
เวลา 08.00-15.00 น. เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารที่ต้องใช้ ทำบัตรประกันสุขภาพเด็กต่างด้าว (365บาท)
1. สำเนาใบเกิดเด็ก 1 ใบ
2. สำเนา Passport พ่อและแม่ อย่างละ1 ใบ
3. สำเนาบัตรประกันสุขภาพ / ประกันสังคมหรือบัตรชมพู 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
หมายเหตุ: สามารถใช้ บิลค่าน้ำ ค่าไฟใบเสร็จห้องพัก ที่มีรายละเอียดที่อยู่แทนเอกสารข้อ 4 ได้