ระบบจองคิวตรวจสุขภาพต่างด้าว

ADMIN |  1 |   ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน |  


เอกสารใช้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
สถานที่ตรวจโรงพยาบาลวัดบางปลา
กรณีนายจ้างนิติบุคคล
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือสำเนา passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาเอกสารรับรองบริษัท จำนวน 1 ชุดพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาเอกสารใบอนุญาติทำงาน(หน้า-หลัง) จำนวน 1 ใบ
4.สำเนา passport หน้าลงตราตี VISA(ต้องไม่หมดอายุ)จำนวน 1 ใบ
5.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) จำนวน 1 ใบ(ถ้ามี)

กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือสำเนาpassport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง จำนวน 1 ใบพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง(ต้องตรงกับใบอนุญาตทำงาน)จำนวน 1 ใบพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาเอกสารใบอนุญาติทำงาน(หน้า-หลัง) จำนวน 1 ใบ
5.สำเนา passport หน้าลงตราตี VISA(ต้องไม่หมดอายุ)จำนวน 1 ใบ
6.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) จำนวน 1 ใบ(ถ้ามี)
ทั้ง 2 กรณีพิมพ์ใบสรุปการจองตรวจสุขภาพ (ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน)* ทุกครั้ง


เบอร์โทรประสานงาน 081-9440972 , 083-9635440, 0643964153, 062-0468947


ข้อกำหนด
- การจองคิวจะต้องทำการจองก่อนวันเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 3 วันทำการ

1. ลงทะเบียน นายหน้า หรือ นายจ้าง

2. เพิ่มสถานประกอบการ/นายจ้าง
(สำหรับนายหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว)

3.           จองคิวตรวจสุขภาพ          

จำนวนลงทะเบียนแต่ละวัน :

วันที่ ช่วง LIMIT จำนวนที่ลงทะเบียนต่อวัน จำนวนที่ลงทะเบียนได้อีก จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
19พุธ 19 มิ.ย. 2567 บางปลา-เช้า 100 91 9
19พุธ 19 มิ.ย. 2567 บางปลา-บ่าย 30 18 12
20พฤหัส 20 มิ.ย. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
20พฤหัส 20 มิ.ย. 2567 บางปลา-บ่าย 30 29 1
26พุธ 26 มิ.ย. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
26พุธ 26 มิ.ย. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
27พฤหัส 27 มิ.ย. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
27พฤหัส 27 มิ.ย. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
03พุธ 03 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
03พุธ 03 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
04พฤหัส 04 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
04พฤหัส 04 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
10พุธ 10 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
10พุธ 10 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
11พฤหัส 11 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 40 60
11พฤหัส 11 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
17พุธ 17 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
17พุธ 17 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
18พฤหัส 18 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
18พฤหัส 18 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
24พุธ 24 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
24พุธ 24 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
25พฤหัส 25 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 100 0
25พฤหัส 25 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0
31พุธ 31 ก.ค. 2567 บางปลา-เช้า 100 99 1
31พุธ 31 ก.ค. 2567 บางปลา-บ่าย 30 30 0

จำนวนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) :

วันที่ รวมลงทะเบียนต่อวัน