จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 สำหรับประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร อายุ 18 ปีขึ้นไป

เข้าทำการจองโรงพยาบาลสมุทรสาครฉีดที่ ห้างแลนด์มาร์ค

หลักเกณฑ์การจองวัคซีนโมเดอร์นา
- ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
- กรุณานำหลักฐาน บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงในวันฉีดวัคซีน


โรงพยาบาลสมุทรสาคร ฉีดที่ ห้างแลนด์มาร์คa