เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร / เจ้าหน้าที่ ศูนย์ CI HI