app

ข่าวเดือน พฤษภาคม 2565

กลุ่มงานประกันสังคม

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประชุมเชิงปฏิบัติการ แกนนำการจัดบริการอาชีวอนามัย และศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ หรือ อสส.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำสถานประกอบการ) รุ่นที่ 7
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. (034) 429333 , 837521 แฟกซ์. (034) 4114888